Construction Team

ทีมงานบริหาร

ธีรพัฒน์ สุระเสียง

ผู้ก่อตั้ง และ กรรมการบริหาร
ธีรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างและวิศวกร รวมถึงนักสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ครองภพ ชำนาญเอื้อ

ผู้จัดการโครงการ

ธัชชัย ขาเมระนิยะ

ผู้จัดการงานสถาปัตยกรรม

พิสิษฐ์ ปานศรี

วิศวกรรมโยธา

ทืมงานก่อสร้าง